Бұл санынан оқитындарыңыз / Читайте в этом номере

"Ұстаз Әлемі-Педагогический мир" №8(27)-2019

Подать статью для публикации:

Талаптар / Требования

Информационно-педагогическая газета ВКО - Білім мен ғылымдағы Халықаралық серіктестік: шақырулар мен трендтер / Международное партнерство в образовании и науке: вызовы и тренды

Білім мен ғылымдағы Халықаралық серіктестік: шақырулар мен трендтер / Международное партнерство в образовании и науке: вызовы и тренды

Г.Н.Ибраева.,  «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы  ШҚО бойынша ПҚ БАИ «Қоғамдық байланыс және баспа» бөлімінің жетекші маманы

2017 жылдың  қыркүйек айының 12-14 күндері  Қазақстан-Американдық еркін университетінде «Білім мен ғылымдағы Халықаралық серіктестік: шақырулар мен трендтер» тақырыбында Халықаралық ғылыми Конгресс өтуде.

Қазақстан-Американдық еркін  университеті  ашылу салтанатына  ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев қатысқан университеттердің бірі. ЖОО негізгі басым бағыттарының бірі – мамандарды даярлауда ағылшын тілі мен компьютерлік технологияны жетілдіру болып табылады.

 

 2017 жылдың 13 қыркүйек күні халықаралық конгресс аясында «Білім мен ғылымдағы Халықаралық серіктестік: шақырулар мен трендтер» тақырыбында панельдік сессия форматында дөңгелек үстел өткізілді.

 Екі панельдік сессия отырысында  Қазақстан, АҚШ,  Франция, Ресей елдерінің көрнекті ғалымдары қатысты. Олар: Қамқорлық Кеңесінің төрағасы Маршалл Кристенсен (АҚШ), Халықаралық ақпараттандыру академиясының мүшесі, «Westrand» компаниясының Президенті (Франция) Казщук Брюс т.б көптеген ғалымдар  қатысты.

Сессияның екінші панельдік отырысында «Халықаралық білім беру кеңістігіне ықпалдастықта Қазақстан тәжірибесі»  «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы  ШҚО бойынша ПҚ БАИ директоры, п.ғ.к. С.З.Байхонова қатысып,  «ҚР педагогикалық кадрларының біліктілігін арттырудың мазмұнын өзгертуде халықаралық әріптестіктің ықпалы» атты баяндама жасады.

 Сауле Зайтанқызы өз баяндамасында Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы ҚР білім беру жүйесін реформалаудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес БА сандық білім беру ресурстары,  адекватты әлемдік тенденциялар мен  оқу әдістемелік құралдар, көпвекторлық модульдік бағдарламаларды жасау және енгізу бойынша жүргізген жұмыстарды атап өтті. Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесін жаңғыртудың тұжырымдамалық міндеттерін тиімді шешуге арналған адаптивтік модельден БА үздіксіз даму моделіне көшуді жүзеге асыратын   біліктілікті арттыру тәжірибесіне жаңа форматтағы курстар енгізілуде.

Аталған модельге  сәйкес сапалы өзгерістер:    

  • БА курстарының мазмұны мен форматы;
  • кадрлық потенциал;
  • институт қызметін ресурстық қамтамасыз ету. 

Халықаралық ынтымақтастық:  

- біліктілік арттыруда бәскеге қабілеттілікті көтеру; 

- инвестицияға тарту және дамыту; 

- шетелдік білім беру ұйымдарымен педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру бойынша тәжірибе алмасу жұмыстары, білім беру қызметтерін экспорттауды жүзеге асыру.

Институт Қазақстан-Американдық еркін университетімен тығыз ынтымақтастықта жұмыстар атқаруда. Жыл сайын үздіксіз білім беру бойынша бірлесе отырып «Мектеп-колледж-жоо»: мәселелері мен алғышарттары», «Үштілділікті енгізу: тәжірибе, мәселелер мен болашағы» ғылыми-тәжірибелік конференция, көптілділікті дамыту бойынша «Білім беруге үштілділікті енгізу: тәжірибе, мәселелері мен болашағы» тақырыбында дөңгелек үстел өткізіліп отырады.

Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы  ШҚО бойынша ПҚ БАИ  қызметінде халықаралық әріптестік моделінің маңызды компоненті ретінде білім беру мазмұнын жаңарту аясында педагогтердің біліктілігін арттыру бойынша тәжірибелермен, ресурстармен, идеялармен, тұжырымдамалары халықаралық әріптестік моделінің  маңызды компоненті болып табылады. 

-----------------------------------------------

12-14 сентября 2017 года в Казахстанско-Американском свободном университете проходил Международный научный Конгресс «Международное партнерство в образовании и науке: вызовы и тренды».

Казахстанско-Американский свободный университет – один из университетов  в  открытии  которого принял участие  Президент РК Н.Назарбаев. Основной приоритет вуза - подготовка специалистов, в совершенстве владеющих английским языком и компьютерными технологиями. 

В  рамках международного конгресса13 сентября 2017 года  прошел  круглый  стол, в  работе  которого  выступили крупные ученые Казахстана, США, России, Франции. Среди них-   Кристенсен Маршалл.,  председатель международного попечительского совета КАСУ, Президент «Co- Serue internationai» (США), Казщук Брюс., действительный член Международной академии информатизации, Президент компании «Westrand» (Франция), Лобанов Федор Иванович., Президент ООО «KNTP  Projekt» и др.

На второй панельной сессии «Опыт Казахстана в интеграции в международное  образовательное пространство»  с докладом  по теме «Влияние международного сотрудничества на изменение содержания повышения квалификации педагогических кадров РК» выступила Байхонова С.З., к.п.н, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по ВКО.  

В своем выступлении Сауле Зайтановна особо отметила ключевую роль Национального  центра повышения квалификации «Өрлеу» в развитии международного сотрудничества:

-«Национальным центром повышения квалификации проведена системная работа по разработке и внедрению многовекторных модульных программ, учебно-методических пособий, цифровых образовательных ресурсов ПК, адекватных мировым тенденциям и задачам реформирования системы образования РК. Для эффективного решения концептуальных задач модернизации системы повышения квалификации педагогических  работников  осуществлен переход от адаптивной модели ПК к модели непрерывного развития. В соответствии с данной моделью качественно изменились:

-содержание и формат проведения курсов ПК,

-кадровый потенциал

-ресурсное обеспечение деятельности институтов.

Международное сотрудничество позволяет:

- повысить конкурентоспособность повышения квалификации;

- привлекать инвестиции в его развитие;

- осуществлять обмен опытом работы по повышению квалификации педагогических кадров с зарубежными организациями образования;

Институт тесно сотрудничает с Казахстанско-Американским Свободным Университетом. Ежегодно совместно проводятся научно-практическая конференция по непрерывному образованию «Инновации в системе «Школа – колледж - вуз»: проблемы и тенденции», круглый стол по развитию полиязычия «Внедрение трехъязычного образования: опыт, проблемы и перспективы».

Международное сотрудничество способствует развитию и росту институтов повышения квалификации,  открывает новые возможности для трансляции лучшего казахстанского опыта в международном научном сообществе.