Бұл санынан оқитындарыңыз / Читайте в этом номере

"Ұстаз Әлемі-Педагогический мир" №9(40)-2020

Подать статью для публикации:

Талаптар / Требования

Информационно-педагогическая газета ВКО - Мақалаларды жариялаудың талаптары / Требования к статьям для публикации

Мақалаларды жариялаудың талаптары / Требования к статьям для публикации

Құрметті авторлар! Сіздерден «Ұстаз әлемі-Педагогический мир» газеті редакциясы білім берудің бүгінгі таңдағы өзекті мәселелерін көтеретін, озық тәжірибенің тың парақтарын ашатын ақпараттық-педагогикалық  бағыттағы жазылған мақалаларды  күтеді.

I. Мақаланың файлда  орналасу  реті

1. Мақала атауы (мақаланың мазмұнын  нақты ашуы тиіс,  6-8 сөзден аспауы керек)

2. Автор туралы мәліметтер:

- Т.А.Ә.

- қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы

- жұмыс орны, ауылы, ауданы

- қызметтік және ұялы телефоны, e-mail (авторлармен байланыс үшін)

3. Мәтін (көлемі 2 беттен аспайтын болуы тиіс).

II. Мақаланы  рәсімдеудегі негізгі талаптар 

1. Техникалық параметр: шеттері - 2 см, азат жолы - 1 см,  қаріпі - Times New Roman немесе Times New Roman KZ, қаріп мөлшері - 14 кегель, жоларалық интервалы - бір.

2. Файлдың аты автордың фамилиясынан басталу керек (мәселен, Садыкова Ж-мақала.doс, Садыкова Ж-фото, суреттер.jpg). 

3. Кестелер мәтіндегі кесте сілтемесінен соң орналастырылады, мәселен, (1-кесте. Білім сапасы) сілтемесінен кейін беріледі. Әр кестенің атауы болуы тиіс. Диаграммалар мен графиктерге де осы талап қойылады. Сызбалар топтасқан (группировать) болуы шарт.

4. Суреттер (автордың және тақырып мазмұнына сай мақаланы тартымды ету мақсатында берілген суреттер және  т.б.)  .tif немесе .jpg форматында жеке ұсынылады (Word-қа орналастырудың қажеті жоқ). Суреттер  атауы толық ақпаратты қамтуы тиіс. Тақырыпқа сай алынған суреттер орны мәтінде белгіленеді.  Суреттер  сапалы болуы керек.

5. Қысқартулардың тек жалпы қабылданған нұсқаларына ғана рұқсат етіледі. Мәселен,  өлшемдердің, физикалық, химиялық және математикалық шамалар мен терминдердің және т.б.

6. Математикалық формулалар Microsoft Equation  редакторында  терілуі тиіс (әр формула – бір объект). Формулаларды кейін түзету үшін олар құжатқа объектілер ретінде енгізілуі тиіс; формулаларды суреттерге ауыстыруға болмайды.

ЕСКЕРТУ:

- Мәтіндегі орфографиялық және  грамматикалық қателерді тексеріңіз және мақаланың талапқа сай жалпы құрылымының дұрыстығына мән беріңіз. Жолданған мақаладағы фактілер мен мәліметтердің нақты және дұрыс болуын авторлардың жауапкершілігінде екенін ескерулеріңіз қажет. Жарияланған материалдар редакция көзқарасын білдірмейді.

- Редакция қажет болған жағдайда, мақала тақырыбын өзгертуге, мәтінді қысқартуға, стилистикалық өңдеуге құқылы.

- Авторлардың жіберген мақалалары талаптарға сай  болмаса,  редакция жарияламауға құқылы.

_______________________________________________________________________ 

Уважаемые авторы! Редакция газеты«Ұстаз әлемі-Педагогический мир»ждет от васинформационно-педагогические статьипо актуальным проблемам современного образования, открывающие новые страницы передового педагогического опыта.

I. Порядок расположения статьи в файле

1. Название статьи (содержание статьи должно быть раскрыто полностью, не более 8-10 слов)

2. Информация об авторе:

- Ф.И.О.

- должность, научная степень, звание

- место работы, село, район

- служебный и сотовый телефон, e-mail (для связи с автором)

3. Текст (объем не более 2 страниц).

II. Основные требования по оформлению статей:

1. Технические параметры: поля - 2 см, абзац - 1 см, шрифт - Times New Roman или Times New Roman KZ, размер шрифта - 14 кегль, межстрочный интервал - одинарный.

2. Название файла должно начинаться с фамилии автора (например, Садыкова Ж-статья.doс, Садыкова Ж-фото, ресунки.jpg)

3. Таблицы в тексте размещаются после ссылок на таблицы, например, (таблица 1. Качество знаний). Каждая таблица должна иметь название. Такие же требования предъявляются к диаграммам и к графикам. Схемы должны быть сгруппированы.

4. Рисунки (даются в формате .tif или .jpg с целью дополнения содержания материала). В Word файл не вкладывать. Фото должны быть высокого качества.

5. Сокращения разрешаются применять только общепринятые - названия мер, физических, химических и математических величин и терминов и т. п.

6. Математические формулы должны быть набраны как Microsoft Equation (каждая формула - один объект). Формулы вводятся в документ как объекты, их нельзя переводить в рисунки,  так как предусматривается возможность их править.

Напоминаем:

- Обратите внимание на грамматические и орфографические ошибки. За достоверность фактов и информации, также за стилистические ошибки ответственность несут авторы. Материалы, опубликованные в газете не выражают точку зрения редакции.

- Редакция имеет право делать редакторскую правку, сокращать и менять название статьи.

- Если материалы авторов не соответствуют  требованиям, редакция оставляет за собой право не публиковать материал.