Бұл санынан оқитындарыңыз / Читайте в этом номере

"Ұстаз Әлемі-Педагогический мир" №8(27)-2019

Подать статью для публикации:

Талаптар / Требования

Информационно-педагогическая газета ВКО - Инновации в образовании

М. Монтессори технологиясы бойынша балалардың қол моторикасын дамыту

Нигыметжанова Айнур Кадылбековна, Өскемен қаласы әкімдігінің «Ахмер орта мектебі» КММ «Балдаурен» шағын орталығы тәрбиешісі

Нугуманов Бакытбек Бажейевич, «Өрлеу»БАҰО АҚ филиалы ШҚО бойынша ПҚ БАИ аға оқытушысы

«Бала дүниеге келгеннен бастап өзін-өзі дамытуға және жеке адам ретінде қалыптасуға қабілетті. Оның ішкі жан дүниесінде ерекше күш бар, ал үлкендердің міндеті сол энергияның жұмсалуына жағдай жасау»

М.Монтессори

ХХІ ғасыр білім мен ғылымды инновациялық технологиялық бағытты дамыту мақсатымен атауымыз үлкен үміттің басты нышаны болып табылады. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. Жас ұрпаққа мән - мағыналы, өнегелі тәрбиемен білім беру – бүгінгі күннің басты талабы екені бәрімізге белгілі. Баланың жеке тұлға ретіндегі дамуы өзіндік көзқарасының қалыптасуы, ой-өрісінің кеңейюі балабақша қабырғасында басталатыны сөзсіз.

Подробнее...

М.Монтессори педагогикалық жүйесі негізінде оқу қызметін ұйымдастыру маңыздылығы

Жалмуханова Жанылсын Утегеновна, «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы «Ақмола облысы бойынша ПҚ БАИ» МКД ППС аға оқытушысы

2018 жылдың 5 қазан күні Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Жолдауында мектепке дейінгі білім беру жүйесін дамытудың маныздылығы жайлы: «Мектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі жақсарту керек» деген.

Себебі, Республикамызда мектепке дейінгі тәрбие мен оқу мемлекеттік білім беру саясатының басты бағыттарының бірі болып табылады. Казақстанның әлемдік білім кеңістігіне заманауи ахуалды енгізу жағдайында балалық шақтың құндылығын мойындау ұстанымы, білім беру жүйесін демократизациялау, білім беру процесін ұйымдастыру барысында жеке тұлғаны дамыту басымдығы, инновациялық педагогикалық технологияларды құру және ресми түрде қабылдау негіздерінде құрылған шетелдік озық іс-тәжірибені талдау және оған түсінік беру қажеттілігі арта түсуде.

Подробнее...

Формирование критического мышления учащихся с помощью современных средств ИКТ-технологии

Муканова Р. А., заведующая лабораторией ПП и ВИ кафедры ППС ПРУ ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Акмолинской области, магистр технических наук, академик МАИН

Калижанова М.Б., PR, SMM специалист лаборатории ПП и ВИ кафедры ППС ПРУ ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Акмолинской области

Жумабаев М.М., IT –специалист лаборатории ПП и ВИ кафедры ППС ПРУ ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Акмолинской области

На современном этапе развития общества цель образования заключается в том, чтобы подготовить конкурентоспособную личность, востребованную на рынке труда, развить у учащихся потребность в саморазвитии, самосовершенствовании. Здесь следует отметить, что учащиеся самостоятельно проявляют интерес в овладении знаниями, умениями и навыкакми, которые бы повысили их конкурентоспособность на рынке труда. Несомненно, в основе методов, используемых педагогами в учебно – воспитательном процессе, должны быть развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать собственные знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.

Подробнее...

Модель CLIL, ориентированного на развитие языковых навыков (Soft CLIL)

Сайлыбаева Айгуль Сагынгановна, старший преподаватель кафедры инновационного образования и информационных технологий филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по ВКО

В последнее время рынок образовательных технологий изобилует предложениями по самым разнообразным приемам изучения английского языка и вопрос о методике, которая используется при обучении, становится все более актуальным. Очевидным является тот факт, что в конце ХХ в. произошли большие изменения в методах преподавания английского языка. Если раньше все приоритеты отдавались грамматике, механическому овладению лексическим материалом, чтению и переводу, а задания предлагались однообразные (чтение и перевод текста, запоминание новых слов, пересказ, упражнения по тексту), с недавнего времени изучение языка стало более функциональным.

Подробнее...